elkom op de website van Abels Beersma Advocatuur I Interim Advies, een nichekantoor gespecialiseerd in het onderwijsrecht, met een eigen visie en werkwijze: ontzorgend, pragmatisch en doelgericht. Ons credo vindt zijn oorsprong in het aloude Latijnse gezegde “Aut viam inveniam aut faciam”; vrij vertaald: "Ik zal een weg vinden - of hem zelf banen".

Onderwijsrecht

et onderwijsrecht is een breed vakgebied dat vele deelgebieden van het recht omvat. Naast specifieke onderwijs wet- en regelgeving adviseren wij opdrachtgevers op het gebied van het arbeidsrecht en overige onderne- mingsrechtelijke vraagstukken. Abels Beersma is op deze rechtsgebieden in het bijzonder werkzaam voor bekostigde en onbekostigde onderwijsinstellingen in het HBO, MBO en VO, inclusief organisaties voor passend onderwijs. Wij kennen de ontwikkelingen in het onderwijs en de uitdagingen die dit met zich mee- brengt, en bieden juridische expertise van de onderwijs wet- en regelgeving alsmede een relevant netwerk. Binnen het onderwijs zijn onze opdrachtgevers onder meer de Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur, medezeggenschaps - en ondernemingsraden. Voor zover onderwijsgerelateerd staan wij ook werknemers bij, afhankelijk van de inhoud van de zaak. Wij nemen geen zaken in behandeling van leerlingen, studenten en/of hun ouders. Sinds de oprichting als advocatenmaatschap in 2004 voert Abels Beersma een landelijke advies- en procespraktijk. Vanaf 2014 wordt de praktijk voortgezet door mr. M.F. Groen, in een team van externe juristen en overige vakspecialisten. Mr. Groen is als advocaat ingeschreven bij de Neder- landse Orde van Advocaten op de rechtsgebieden Onderwijsrecht en Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Onderwijs wet- en regelgeving

ump sum financiering, good governance, contractonderwijs in het kader van een Leven Lang Leren, nieuwe samenwerkingsvormen tussen onderwijsin- stellingen en de Onderwijsinspectie zijn slechts enkele ontwikkelingen in de bestuurlijke relatie tussen de overheid en het onderwijs. En die maken dat onderwijsorganisaties steeds vaker staan voor tal van complexe juridische vraagstukken. Bij VO-scholen, ROC´s, (onbekostigde) MBO- en HBO-instellingen treedt Abels Beersma op als juridisch adviseur, advocaat of lid van geschillencommissies. Door jarenlange werkervaring in het onderwijs zijn wij goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs en de gang van zaken binnen onderwijsinstellin- gen. Wij adviseren en procederen - als een oplossing in goed overleg niet mogelijk is - onder meer bij bekostigings- en subsidiegerelateerde kwesties, accreditaties, geschillen met de Onderwijsinspectie, de urennorm in het MBO en VO, aansprakelijkheid, de inzet van gelden voor passend onderwijs etc.

Arbeidsrecht

p het gebied van arbeids- en ontslagrecht staat Abels Beersma zowel werkgevers als werknemers bij. Hierdoor is het kantoor in staat zaken van twee kanten te bezien, zodat het in de praktijk een juiste balans weet te vinden tussen goed werkgeverschap, goed werknemerschap en overige arbeids- rechtelijke aspecten. Wij werken met onderwijswerkgevers bij arbeidsconflicten, individueel en collec- tief ontslag, geschillen met de (G)MR en OR. Ook het opstellen van arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen en sociale plannen bij reorganisaties behoren tot de werkzaamheden. Werknemers kunnen bij ons terecht indien sprake is van een geschil met de werkgever over arbeidsvoorwaar- den, arbeidsconflicten en ontslag, transitie- en ontbindingsvergoedingen en beëindigingsovereenkomsten. In geval van beëindiging van een arbeidsovereen- komst gaat de aandacht in het bijzonder uit naar een juiste toepassing van de bovenwettelijke uitkeringen. Abels Beersma adviseert medezeggenschaps- en ondernemingsraden bij vragen over medezeggenschap en medezeggenschapsconflicten. Ondernemingsrecht nderwijsinstellingen zijn merendeels grote ondernemingen waarbij zich tal van ondernemingsrechtelijke vraagstukken voordoen die om juridisch advies vragen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de meest wenselijke en passende organisatie- en beheerstructuur, fusies en andere vormen van samen- werking, statuten, contracten, algemene voorwaarden en contracten, de rechts- bescherming van merken en modellen etc. Bij ondernemingsrechtelijke geschillen wordt geprocedeerd voor uiteenlopende rechtscolleges waarbij het onder andere gaat om bestuursgeschillen, aansprakelijkheid en wanprestatie, verzekeringskwesties, merkinbreuk, huur- en verhuur, bouwzaken en oninbare vorderingen. Bij de opheffing van rechtspersonen treedt Abels Beersma regelmatig op ten behoeve van de vereffenaars. Interim advies rganisaties die tijdelijk (extra) ondersteu- ning behoeven kunnen beroep doen op de inzet vanuit het kantoor voor interim opdrachten of als huisjurist. Interim opdrachten worden uitgevoerd bij de opdrachtgever. Als huisjurist wordt gewerkt vanuit kantoor en wor- den periodieke locatiebezoeken afgesproken. Interim opdrachten kunnen onder meer betrekking hebben op: - de afhandeling van conflictdossiers; - juridische begeleiding bij fusietrajecten en reorganisaties; - juridische kwaliteitszorg en compliance; - bekostigings- en overige subsidievraagstukken; - protocolontwikkeling (internetgebruik, schorsen en verwijderen studenten, ongewenst gedrag, privacycode, nevenwerkzaamheden, etc). Tarieven et honorarium dat Abels Beersma hanteert voor de dienstverlening is afhankelijk van de specialisatie, ervaring en urgentie en wordt op voor- hand afgesproken. Daarnaast kan een tariefstelling op maat worden afgesproken bij meerdaagse advies- en interimopdrachten, bij procedures met een aanmerkelijk financieel belang en bij jaarcontracten. Alle tarieven zijn exclusief kantoorkosten en BTW. Aan iedere procedure zijn zgn. verschotten verbonden. Dit zijn kosten van derden, zoals het griffierecht en eventuele kosten een deurwaarder. Deze onkosten worden naast het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het kantoor staat incidenteel particulieren bij, maar werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand via de Raad voor de Rechtsbijstand (zgn. toevoegingsbasis). Overig oewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt het kantoor geen aansprakelijkheid voor de gevol- gen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Alle werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst tot opdracht. Daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die u via bijgaande link als PDF kunt downloaden en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Abels Beersma respecteert uw privacy en zorgt te allen tijde dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk en in overeen- stemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Via bijgaande link kunt u het reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens als PDF downloaden. Het kantoor gaat serieus om met klachten en neemt iedere klacht over de totstandkoming en uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie - niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet - in behandeling conform de klachtenregeling, die u kunt downloaden door te klikken op het PDF symbool. Contact bels Beersma Advocatuur I Interim Advies is gevestigd in Campus Business Center. De contactgegevens zijn: Jan Tinbergenstraat 274 7559 ST Hengelo Telefoon: +31 74 750 1481 E-mail: secretariaat@abelsbeersma.nl
De kunst is een juiste balans te vinden tussen goed werknemerschap en goed werk- geverschap.
W
Hartelijk dank voor uw be- langstelling in ons kantoor. Voordat u verder leest willen wij u laten weten dat Abels Beersma Advocatuur I Interim Advies voor vaste opdrachtgevers werkt en momenteel geen nieuwe cliënten aanneemt.
Als onderwijs- experts werken wij op een pragmatische wijze met doelgerichte oplossingen.
© 2000 - 2023, ABELS BEERSMA ADVOCATUUR I INTERIM ADVIES
Wij kennen de ontwikkelingen en uitdagingen in het onderwijs.
H
H
H
A
O
O
O
L